Warunki umowy

Firma: FINANCE SERVICE z siedzibą Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 18,

Przedsiębiorca: WERONIKA KUREK

NIP: 2220846496 , REGON: 380458240, zwana dalej Wypożyczającym wypożycza Pożyczającemu opisanemu na pierwszej

stronie umowy, do użytkowania pojazd na warunkach określonych umową najmu i niniejszymi ogólnymi warunkami.

Wypożyczający oświadcza, iż samochód będący przedmiotem najmu jest ubezpieczony w zakresie NW, OC i AC, posiada ważny

przegląd techniczny i jest sprawny technicznie. Pożyczający oświadcza, iż zapoznał się z umową OC, NW, AC, oraz zaleceniami

eksploatacyjnymi dotyczącymi wypożyczanego pojazdu. Pożyczający został poinformowany, że zakres odpowiedzialności z

tytułu polisy AC nie obejmuje szkód o wartości nieprzekraczającej 300 zł, co wynika z „franszyzy integralnej”.

Pożyczający

 1. Pożyczającym może być osoba fizyczna lub prawna.
 2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną powinna mieć ukończone 21 lat

oraz posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami minimum 1 rok. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub

paszport oraz kartę płatniczą do wglądu), a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie do odbioru

pojazdu.

Wynajem i użytkowanie pojazdu

 1. Wypożyczający po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.) przekazuje do użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.
 2. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać

zwrócony.

 1. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed

jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez

Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

 1. Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji

pojazdu a w szczególności do:

 1. a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
 2. b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad),
 3. c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego,

oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,

 1. d) kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
 2. e) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.,
 3. f) zapoznania się z umową i warunkami ubezpieczenia OC, AC i NW.
 4. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.
 5. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach i do nauki jazdy.
 6. Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski.
 7. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Pożyczającemu zabrania się dokonywania napraw i przeróbek.
 8. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego i jeżeli ma ona wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do

uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.

 1. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Najemca
 2. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).
 3. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.
 4. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).
 5. Płatność może być dokonana w trzech różnych formach: kartą, gotówką lub przelewem na konto.
 6. Przy podpisywaniu umowy Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucję.
 7. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczającego wobec Pożyczającego i może ona zostać zatrzymana w części lub

w całości.

 1. Kaucja może być wpłacona w trzech różnych formach: kartą, gotówką lub przelewem na konto
 2. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona klientowi w terminie 3 dni od daty zwrotu pojazdu na

wskazany rachunek bankowy.

 1. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 3 dni od daty zwrotu pojazdu.
 2. Pożyczający w dniu wydania samochodu ma obowiązek udzielenia informacji Wypożyczającemu o sposobie pokwitowania za wynajem – paragon lub

faktura, bez możliwości dokonania zmian w późniejszym terminie. Niniejszy zapis

Zwrot pojazdu

 1. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia,

wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do stanu poczas wynajmu, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.

 1. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę spowoduje naliczenie opłaty za kolejny okres wynajmu.
 2. Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym,

Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

 1. W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie

możliwy.

 1. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej

ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan

techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

 1. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany

jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że

stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

Uszkodzenia lub utrata pojazdu

 1. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą

równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez

liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu), wykraczającym poza zakres ubezpieczenia.

 1. Wyłączeniem punktu 21, 22 oraz 23 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W

takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz

uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.

 1. W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 2. Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie

Wypożyczającego. W przeciwnym razie Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze

zdarzeniem.

 1. W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego

oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu. W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego

pojazdu.

 1. W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
 2. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie

nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu. Koszty dodatkowe oraz

kary umowne

 1. Pożyczający zobowiązuję się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji:
 2. a) zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz – 100 zł, (w przypadku umów zawartych na dłużej niż dobę)
 3. b) zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 200 zł, (wymagane pranie tapicerki)
 4. c) zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – 7,5 zł za każdy litr (koszt brakującego paliwa),
 5. d) opłata za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej) – 60 zł,
 6. e) zgubienie kluczyków lub karty od pojazdu – 1000 zł,
 7. f) zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia: 1000 zł,
 8. g) nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – 500 zł,
 9. h) celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu,
 10. i) przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu,
 11. j) używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie

silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego

serwisu + 500 zł.

Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza, zrzeczenia się przez Wypożyczającego roszczeń względem Pożyczającego z tytułu najmu

pojazdu.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Ogólne warunki oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.
 3. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo zatrzymać część lub całość kaucji.
 4. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby

Wypożyczającego.

 1. Umowa wynajmu sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 2. Rezerwacji można dokonać minimum na 48 godzin przed określonym wynajmem, jeżeli okres będzie krótszy, Wypożyczający ma prawo odmówić

rezerwacji bez ponoszenia kosztów.

 1. Za nie poinformowanie Wypożyczającego o jakichkolwiek zmianach (Rezygnacja z wynajmu, przesunięcie wynajmu na inny termin, zmiana ustalonej

rezerwacji ), Pożyczający będzie obciążony karą wynikającą ze strat poniesionych przez Wypożyczającego

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi ogólnymi warunkami najmu oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje.

Finance Service®2015-2020. All rights reserved

Zapytaj o auto

Błąd podczas wysyłania wiadomościWiadomość została wysłana

Silnik

Paliwo

Skrzynia biegów

Nadwozie

Ilość miejsc

Dostosuj wysokość raty

Wysokość wpłaty początkowej
0%
Okres umowy
0 mies.
Średni roczny przebieg:
0 km
Rata miesięczna:

zł netto/mies.

zł brutto/mies.

Zapytaj o ofertę

Wypełnij swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty.

Menu